På grunn av plassmangel ved Flem skule, vende tilsynsnemnda for skulen i 1970 seg til Haram skulestyre for å få bygt på eit aktivitetsrom ved skulen. I 1972 kom det klarsignal for påbygging, og i 1976 gjekk eit folkemøte inn for å bygge grendahus i samband med skuleutvidinga. Det var samarbeidsutvalet ved skulen som arrangerte folkemøtet.

På møtet vart det valt eit interimsstyre for grendahuset som bestod av Ingvar Mjøs, Einar Flem, Harald Hansen, Kjellaug Nogva og Arnfinn Flem. I tillegg var Ivar Hellebust valt frå skulen og Kåre K. Longva for idrettslaget.

Interimsstyret arbeidde no vidare med formelle ting som søknader om godkjenning av kombinasjonen skule/samfunnshus, innhenting av informasjon om lover og reglar for slike bygg og ikkje minst orientering til bygdefolket om prosjektet. Det vart gått rundt på bygda med prøveteikning på lutbrev pålydande kr 200. Mange teikna seg for meir enn éin aksje, ofte ein til kvar familiemedlem. I alt vart det teikna aksjar for kr 110.600.

Lag og foreiningar vart òg inviterte til å teikne lutar, og fleire kjøpte seg inn, mellom andre Nordøy IL for kr 50.000, UL Samhald kr 30.000, Longva og Flem helselag kr 8.000 og Flem og Longva ungdomshus 5.000 kroner.

Alt dette munna ut i skipinga av Samfunnshuslaget 11. februar 1977. Eit skipingsdokument hadde på førehand lege ute til gjennomsyn på dei fire butikkane og på postkontoret. Seinare vart det valt eit representantskap på ti personar av og frå aksjeeigarane, med Jon P. Flem som formann. Representantskapet valde så det første styret i Nordøy grendahus: Ivar Hellebust, formann og kasserar, Per J. Longva, nestformann, Knut G. Flem, skrivar, Hildur Nerland og Lars Kolbjørn Nogva, styremedlemar.

Det vart valt ei byggenemnd for skulen og grendahuset. Formann var Leif Flem, og medlemar frå grendahuslaget var Ivar Hellebust og Per J. Longva. Medlemar valt av kommunestyret var Karen Longva og Sindre Rogne. Arkitekt Roar Sporstøl var elles med på så godt som alle møta, ofte også skulesjefen.

På styremøte i grendahuslaget 1. februar 1981 låg det føre brev frå Nordøy IL der dei ber om at det vert vurdert å bygge idrettshall i staden for grendahus i samband med utbygginga av skulen. Idrettslaget meinte at den planlagde salen vart for liten for mange aktivitetar, og at laget såleis fekk for lite att av midlane dei skaut inn i huset. Styret spelte ballen tilbake til idrettslaget med løyve til å arbeide vidare med saka på fritt grunnlag. Dersom det viste seg at planane om idrettshall lét set realisere innan rimeleg tid, ville grendahusstyret ta saka opp på nytt.

På grunn av manglande framdrift som skuldast pengemangel i kommunen, gjorde byggenemnda i 1982 framlegg om å dele prosjektet i to byggesteg. Dette vart vedteke både i skulestyret og kommunestyret. Grendahusdelen skulle utgjere 1. byggesteg. No fekk byggenemnda løyve til å innhente bindande tilbod på ei spennbetongløysing.

I 1982 vart det ført tingingar mellom grendahuslaget og Haram kommune om fordeling av kostnader. Avtalen som vart inngått, gjekk ut på at Nordøy grendahus L/L skulle skyte inn kr 296.000 i sjølve bygget. Elles skulle partane koste innbu og utstyr kvar til sitt bruk. Grendahuset skulle syte for inventar til salen, utstyr til kjøkenet og sceneutstyr. Fordeling av kostnader til vedlikehald var 60 % på kommunen og 40 % på grendahuset. Utgifter til straum skulle fordelast i høve til bruken. Denne avtalen står framleis ved lag.

Etter ein planleggingsperiode og arkeologiske utgravingar av ein steinalderbustad på tomta, kunne bygginga starte. Arbeidet med grendahusdelen kom i gang i 1983. Vestlandske Spennbetong leverte veggar og tak, og Sverre Austnes var byggmeister. Hausten 1984 stod så grendahuset klart til bruk og vart «innvigd» av Flem skulekorps som arrangerte eldrefest.

Før det kom så langt, hadde styret sett seg i sving med å kjøpe inn storkomfyr, oppvaskmaskin, benkar, koppar og kar til kjøkenet, stolar og bord til salen og utstyr på scena. Berre sceneutstyret var rekna til 200.000 kr. Årsmeldinga for 1984 fortel at utstyr og inventar var innkjøpt for 250.000 kroner.

Longva og Flem helselag kjøpte møblar til vestibylen. 17. mainemnda gav eit fryseskap, og eit piano til knappe 33.000 kroner vart kjøpt inn ved hjelp av kronerulling og støtte frå helselaget, grunneigarlaget, skulekorpset og ein bingo. Husmorlaget overlét alt sitt servise og bestikk til grendahuset. Årsmeldinga for 1985 fortel at grendahuslaget til då hadde investert om lag kr 650.000 i bygg og utstyr. Kr 500.000 var innsamla midlar, resten lån.

Scenerigg vart laga på Klokk-fabrikken i Sykkylven og kjøpt kontant for kr 35.000. Riggen vart henta ein laurdag i 1984 av Arnfinn Flem, Lars K. Nogva og vareruta til Nogvas Auto. Til å henge riggen opp i scenetaket fekk dei låne utstyr med byggmeister Sverre Austnes. Oddlaug Flem sydde sceneteppe og alle «gardinene» på scena pluss forhenget på gymkroken på dugnad.

I løpet av 1985 var det grøvste gjort med bygg, inventar og utstyr, men komplettering, «påfyll» og fornying heldt fram i åra framover og tek vel aldri slutt. Resten av skulebygget vart fullført i løpet av 1986, og 10. oktober 1987 var det stor fest med overtaking og innviing av heile anlegget.

Grendahuset vart godt motteke av folket og mykje brukt dei første åra til mange slags fritidsaktivitetar og arrangement. Mellom anna vart fem bryllaup feira her i 1987, og mange fleire har det blitt seinare. Etter at Nordøyhallen på Austnes kom opp i 2011, har noko av aktiviteten som var i grendahuset flytta dit. Men ny aktivitet kom med klatreveggen som Nordøy IL laga på bakveggen på scena i 2018.

I 1993 vart det gjort endringar i vedtektene slik at det frå då av var berre A-gruppa av luteigarane (lag og foreiningar) som valde representantskap. Valretten til B-gruppa (personlege luteigarar) vart såleis overført til A-gruppa. I samband med krav om registrering i Brønnøysund, vart Nordøy Grendahus i 2016 omskipa frå lutlag (L/L) til SA (samvirkeforetak).


Kommentarer

Nordøy grendahus — Ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>