Etter andre verdskrigen var det slutt på å halde festar i kjellaren på gamleskulen på Rogne. Den var blitt for liten og uhøveleg som samlingsstad, og ei av dei store oppgåvene for UL Fram var difor å arbeide for eit samlingshus i bygda. Eige hus var òg viktig for vidare lagsarbeid.

Alt i 1942 kjøpte ungdomslaget eit område i Oska som skulle nyttast til tomt for det påtenkte huset. Same året vart det vedteke at namnet på eigedomen skulle vere Framtun, og det blei valt ei byggenemnd til å stå føre arbeidet. Det gjekk enno femten år før bygginga kom i gang, men i september 1957 tok tomtearbeidet til. Det vart bestemt at huset skulle oppførast i mur i éi høgd og gi rom for festsal, scene, gang, galleri og kjøken under scena.

Så å seie alle arbeidsføre menn i bygda deltok i større eller mindre grad i byggearbeidet. Styret i UL Fram var byggenemnd, med formann Arne A. Rogne i spissen. Attåt han var Dagfinn og Petter Nogva av dei som stod i fremste rekkje med fagkunnskap og arbeidskraft.

Eit stykke av muren, om lag så høgt opp som scena ligg, vart støypt på plassen. Resten vart bygd med murstein, som fiskebåten Nymark henta i Syvde. Takstolane var det Olav H. Nogva som konstruerte. Dei vart sett saman på fabrikken hans, frakta til byggeplassen og sett på plass.

Råbygget på 10 x 20 meter kom opp og var tett i 1958. Sommaren 1959 vart muren utvendig og innvendig pussa av den einaste innleigde arbeidshjelpa, Fridtjov Måløy. Mest arbeid var det å få til bølgjene inne, der Måløy laga seg eit spesielt brett for å forme dei. Han fekk hjelp av ungdomar til å sålde pussesanden og elte murpussen.

Etter ei byggetid på vel to år, stod Framtun ferdig på slutten av 1959. Utlegg til kjøp av materialar, utstyr og inventar kom på 45.000 kroner. Takka vere innsamling og rause gåver frå folk i bygda, var laget mest utan gjeld då huset vart teke i bruk. Klappstolane på galleriet og som dei første åra stod langs veggane, kom frå Edderkoppen teater i Oslo. Anton Flem tok stolane med heim då han (Vang Industri) leverte nye stolar dit. Den 29. desember 1959 kunne så formann Arne Rogne ønskje dei over 300 frammøtte velkomne til vigslefest.

Men berre seks år seinare vart det gjort vedtak om å utvide Framtun. Arbeidet tok til hausten 1974, og ei større utviding med kjøken og møtesal, toalett, garderobe og inngangsparti var ferdig i 1983. Tilbygget har same breidde og lengde som gamlebygget, med tillegg av inngangspartiet. Grunnflata vart såleis dobla pluss om lag 50 kvadratmeter.

Alle veggane på tilbygget er oppført i mur, også innvendige delingsveggar. Storparten av arbeidet vart utført på dugnad, men takkonstruksjonen var såpass krevjande at Kristoffer Johnsen vart innleigd som fagmann og sjef for denne delen. Her er det mellom anna 60 cm høge limtredagarar. Desse vart henta av Nymark i Brattvåg og frakta frå Nymark-kaia til Framtun med ein traktor i kvar ende av dragarane.

Elles måtte det mykje ny elektrisk installasjon til, og delvis omlegging av den gamle. Mellom anna måtte dei legge inn ein heilt ny og grovare inntakskabel på grunn av store, elektriske omnar som vart installert. Også nytt septikanlegg kosta både pengar og krefter.

Ungdomslaget investerte nokre år seinare i nytt, moderne kjøken som stod klart til bruk i mars 2015.

Framtun blir mykje brukt av ungdomslaget som øvingslokale for teatergruppene og sjølvsagt til framføring av dei innøvde teaterstykka, og til kulturkveldar. Ein gong imellom arrangerer dei kurs i til dømes dans, og også vanlege dansefestar. Teatret Vårt og andre grupper vitjar òg huset av og til. I tillegg vert det ofte leigd ut til ulike arrangement som konfirmasjon, selskap, gravferd, bingo og meir.

I skrivande stund er ei ny, stor utviding av Framtun i gang for å få større scene, betre plass og fasilitetar for teaterverksemda, som er hovudaktiviteten i laget, og meir lagerplass. Den nye delen vil innehalde vel 400 kvadratmeter bruksareal. Påbygget er kalkulert til 4,7 millionar kroner. På inntektssida er det løyvt 1,15 millionar kroner i statleg tilskot, Gjensidigestiftinga har ytt vel 650.000 kr og Sparebanken Møre kr 300.000. Innsamling blant folk har (til no) skaffa om lag 240.000 kroner. Leigeinntekt på kr 300.000 frå vegbyggar Skanska for grunn til brakkeby kjem også godt med. Resten av finansieringa er lån og dugnad.

Kjellaren i nybygget skal innehalde garderobe med sminkerom, eit opphaldsrom for aktørar, to toalett, samt utstyr for video-overføring frå scena. Sist, men ikkje minst, blir der plass til eit stort kostymelager for god og praktisk oppbevaring av kleda som vert brukt i teaterframsyningane.

Første høgda skal for ein stor del brukast til å utvide scena og omliggande hjelpeareal, og er bygd saman med gamlescena. Med dette blir den nye scena knappe to meter djupare og noko breiare enn den gamle. I tillegg er det breie dører til rommet bak, som såleis kan bli ein del av scena ved behov. Scenetaket vert dessutan ein god del høgare, noko som gir betre høve til rigging av utstyr. Første høgda skal også innehalde ei snikkarbu for kulissebygging og dessutan ein lasterampe for lettvint inn- og utlossing av utstyr.

I andre etasje er det planlagt ei systove, og i tredje høgda blir det plass til eit møterom og/eller lagskontor. I begge etasjane blir det klargjort for elektrisk straum og vatn, men desse romma vert ikkje gjort ferdige i første omgang.

Mykje dugnad ligg bak utvidinga av Framtun, ikkje minst av styret, som har arbeidt med prosjektet i ti år. Mange timar med idémyldring, diskusjonar, planar att og fram, finansiering osv. ligg att på møterommet og andre stader. Alle i det noverande styret har vore med heile denne perioden, somme enno lenger: Sigrun Rogne, leiar, Kari Rogne Kolseth, nestleiar, Asgeir Nogva, Erling Rogne og Julianne Høistad Aakre, medlemar.

Til sjølve byggearbeidet er System Electro AS innleigt, med Jogeir Austnes som byggmeister. Ein god del av finansieringa er dugnadsarbeid, og mange stiller opp og hjelper til. Trottige dugnadsfolk har Bjørn Kåre Høistad og Kristian Aakre vore.

Og meir dugnad står føre – til dømes riving av gamletaket over scena, som no ligg under det høgare taket på nybygget, fjerning av ein stor del av endeveggen på gamlebygget, noko ombygging av kjøkenet for å få inngang frå nybygget, og elles ein heil del større og mindre ting, og etter kvart fullføring av 2. og 3. høgda.

Framtun

Framtun


Kommentarer

Framtun — 1 kommentar

Legg igjen en kommentar til Bjørn Kåre Høistad Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>