Dette er ein nettstad for arbeidet med delar av bygdeboka for Flemsøy/Skuløy. Den er tenkt både til informasjon for publikum om arbeidets gang, og til å innhente informasjon frå publikum.

Historie er eit nesten uendeleg vidt område. Ein historieskrivar vil difor alltid måtte avgrense stoffet og velje ut kva som skal med, og kva som ikkje slepp igjennom nålauget.

Den delen av øysoga det vil dreie seg om her, er tida frå ca. 1900 og fram til vår tid. Det vert snakk om «generell historie» om fiske, industri, jordbruk og andre næringar, kommunikasjonar, elektrisitet og annan infrastruktur, forenings- og kulturliv, stadnamn m.m. Gode bilete som byggjer opp under og utfyller historia er viktig for eit godt resultat.

Gardshistoria med detaljopplysningar om dei einskilde gardane og folket der, vert laga i ein bolk for seg, og vert ikkje omhandla her.