Dette er ein nettstad for arbeidet med ein del av bygdeboka for Flemsøy/Skuløy. Det gjeld «generell historie» om fiske, industri, jordbruk og andre næringar, kommunikasjonar, elektrisitet og annan infrastruktur, forenings- og kulturliv, stadnamn m.m.

På desse nettsidene er det lagt ut ein del stoff som skal inn i bygdeboka, og meir kjem etter kvart. Noko av det er stort sett ferdig, men mykje er uferdig og må reknast meir som ein kladd. Eitt av føremåla med dette er å informere øyafolket – fastbuande og utflytta – om prosjektet og kva innhald som blir å finne i boka.

Eit anna viktig føremål er å få hjelp både til å finne fram historisk stoff og å kvalitetssikre det som vert lagt ut. Her vil ganske sikkert vere både reine faktafeil og kanskje uheldige synsvinklar, formuleringar o.l. som kan gi eit skeivt eller feilaktig bilde av historiske hendingar. Difor vil eg svært gjerne ha tilbakemelding på det som er og blir lagt ut her.

Bruksrettleiing: Under linkane til høgre gøymer det seg nye sider med stoff relatert til namnet på linken. Klikkar du til dømes på «Fiskeri», kjem det opp eit nytt sett linkar til sider med fiskeristoff. Linken «Startside» (øvst) vil alltid vise, og ved å klikke på den vil du kome tilbake til den sida du er på no.

Det vil bli lagt ut nytt stoff på desse sidene med ujamne mellomrom – minst ein gong i veka, helst oftare. For at du skal sleppe å leite etter nåla i høystakken, vil det bli lagt ein beskjed her, slik:

Nytt stoff utlagt:
Dato – Kva det handlar om – Link til den aktuelle sida – Eventuelt annan informasjon
(Her vil det etter kvart ligge fleire meldingar; dei eldste vert sletta når det har gått ei tid.)

Historie er eit nesten uendeleg vidt emne. Aud Farstad skriv ein stad: «Eg er historikar og veit at ein aldri kan få eit fullstendig bilde av fortida. Det er berre brokkar og bitar som blir att etter oss frå den samansette samtida vi lever i.»

I eit stykke skriftleg historie vil berre ein ørliten del av heile historia vere med, og den vil alltid vere farga av den som fortel historia. Bakgrunn og ståstad til historieskrivaren speler inn, kva kunnskap og opplysningar vedkomande har, kva han/ho vel å ta med og å utelate m.m.

Den ferdige boka vert nok heller ikkje heilt fri for reine faktafeil – det er bortimot umogleg. Men alle som blir «berørt» av den nye bygdeboka, både vi som arbeider med ho og alle som har tilknytning til øya, har den største interesse av at innhaldet blir så godt, sant og korrekt som er mogleg å få til. Vi håper såleis på eit godt samarbeid om dette store prosjektet og at mange vil bidra med informasjon, synspunkt, råd m.m.

På alle sidene kan ein kommentere det som står på den aktuelle sida, kome med nye opplysningar osv. Dette vil andre lese og kanskje kommentere, og såleis kan det oppstå diskusjonar som kan bidra til å få fram meir informasjon og auke kvaliteten på det aktuelle stoffet.

Ta elles gjerne kontakt med underteikna, som skal føre i pennen og samordne stoffet for den allmenne historia (som omfattar alt anna enn gards- og slektshistoria).
epost, telefon
Postkasse i svingen i byggefeltet ovanfor Rolls-Royce.

Gode bilete frå eldre og nyare historie håper vi òg kan dukke opp. Den delen av øysoga det vil dreie seg om her, er tidsrommet frå litt før 1900 og fram til vår tid.

Ein stor og viktig del av bygdeboka er gards- og slektshistoria – om dei einskilde gardane og folket der frå dei tidlegaste tider og fram til notida. Alle som er eller har vore busette her på øya, eller er fødde her og har flytta ut, er med. Men den delen vert laga i ein bolk for seg og er ikkje med på denne nettstaden.

Med helsing
Knut Flem


Kommentarer

Bygdebok for Flemsøy/Skuløy — Ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *